PRZYJĘCIE OSOBY

WARUNKI PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Spis dokumentów i rzeczy osobistych osoby ubiegającej się o przyjęcie.

1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu.

2. Kserokopia decyzji organu emerytalno-rentowego (legitymacja ZUS, KRUS).

3. Pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

4. Jeżeli osoba jest po rozpatrzeniu wniosku o ubezwłasnowolnienie należy dostarczyć kserokopię decyzji sądu stwierdzającej:

a) ubezwłasnowolnienie,

b) opiekuna prawnego.

5. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli wnioskodawca posiada).

6. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wraz z załączonymi wynikami badań: morfologia, jonogram, CRP, badanie moczu, HBS, HCV, RTG klatki piersiowej.

7. Opinia specjalisty – neurolog/ psychiatra  dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

8. Zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące okresowo (jeśli wnioskodawca posiada).

9. Lekarstwa – co najmniej miesięczny zapas lekarstw.

10. Kołdra, poduszka, dwie zmiany pościelowe, przybory i środki do higieny osobistej: płyn do kąpieli, szampon, pudełko na protezę itp.

11. Ubrania osobiste zaopatrzone numerkiem umieszczonym  w widocznym miejscu.  Odpowiedni numerek przyznaje DPS.

12. Lista ubrań.

Przed podjęciem decyzji konieczna jest wizytacja placówki domu pomocy społecznej i akceptacja rodziny lub opiekunów. Naszą placówkę można wizytować w dni powszednie między godziną 9.00 a 16.00 oraz w soboty i niedziele między godziną 10.00 a 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

REGULAMIN DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Treść regulaminu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Domu Pomocy Społecznej „Charytatywne Dzieło Miłości im ks. Ignacego Kłopotowskiego”  w Loretto k/ Kamieńczyka gm. Wyszków .

I

Dom Pomocy Społecznej posługujący  się  potoczną nazwą „Charytatywne Dzieło Miłości im ks. Ignacego Kłopotowskiego”  w Loretto k/ Kamieńczyka gm. Wyszków  działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 Art.57,poz. 2 oraz Art. 65 poz. 1
 2. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 Nr 29 poz. 154 z późni. zm.) Rozdz.6 o działalności charytatywno opiekuńczej  ( Art.38,39, 40) .
 3. Konstytucji i Ustaw Zgromadzenia (Cz. IV. Rozdz. IV. Apostolstwo Dobroczynne Art. 181)
 4. Statutu nadanego decyzją Zarządu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z dnia 14 marca 2009r.
 5. Niniejszego regulaminu organizacyjnego .
 6. Innych przepisów mających zastosowanie w działalności Domu.

II

 1. Siedzibą Domu jest Loretto k/Kamieńczyka gm. Wyszków
 2. Terenem działania Domu jest Gmina zgodnie z Dz. U. Nr 115 art. 65 , województwo mazowieckie i inne.
 3. Dom jest przeznaczony dla kobiet w podeszłym wieku i somatycznie chorych (Dz. U. Nr 115 Art. 56 poz. 1i2)
 4. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej.
 5. Dom może świadczyć odpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących na odrębnych zasadach, o których mowa w odpowiednich przepisach.

III

 1. W domu przebywają osoby, o których mowa w §2 ust. 3  na podstawie decyzji Dyrektora Domu oraz decyzji administracyjnej wydanej przez  Burmistrza Gminy i inne organy administracji Rządowej, samorządowej, oraz organizacje pozarządowe działające w sferze socjalnej.
 2. Pobyt w domu w przypadku mieszkańców kierowanych przez jednostki budżetowe jest odpłatny zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W pozostałych przypadkach jako jednostka niepubliczna i samofinansująca się utrzymuje się na zasadach zgodnych z §9 statutu.
 3. Zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom określone są w Regulaminie Pobytu w Domu Pomocy Społecznej, nadanym przez Dyrektora Domu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Przełożoną Generalną.

IV

 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu, przy pomocy zastępcy Przełożonej Domu Zakonnego w Loretto k/Kamieńczyka lub jej zastępczyni.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej z siedzibą władz generalnych w Warszawie przy ul ks. Ignacego Kłopotowskiego 18 za zgodą swej rady.
 3. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Domu są działy oraz samodzielne stanowiska pracy.
 4. W ramach działów, w miarę potrzeb, Dyrektor Domu może tworzyć sekcje zadaniowe.
 5. Działami kierują kierownicy działów z zastrzeżeniem działu Finansowo- Księgowego
 6. W skład struktury organizacyjnej Domu zatrudnieni na umowę o pracę, na umowę zlecenie lub w formie wolontariatu wchodzą następujące podstawowe komórki organizacyjne:

Dział Finansowo – Księgowy

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dział Opiekuńczo- Terapeutyczny

samodzielne stanowisko ds. kadr

samodzielne stanowisko pracownika socjalnego

w razie potrzeby  stanowisko ds. BHP i ppoż.

w razie potrzeby radca prawny

7.W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca Dom powołuje zespoły terapeutyczno – opiekuńcze, o których mowa w §2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

V

Dyrektor Domu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 15 do 17,

VI

Wnioski i skargi podlegają wpisowi do rejestru. Rejestr zawiera następujące pozycje:

 • numer porządkowy
 • data wpisu
 • imię i nazwisko interesanta
 • skrócona treść skargi (wniosku)
 • nazwisko i imię osoby załatwiającej skargę (wniosek)
 • sposób i datę załatwienia

VII

 1. Kontrola wewnętrzna jest wykonywana przez Dyrektora Domu, jego zastępcę oraz kierowników działów. Celem kontroli jest zapewnienie właściwej działalności Domu.
 2. Kontrolę sprawują:
 • dyrektor Domu lub jego zastępca – w stosunku do wszystkich pracowników Domu,
 • główny księgowy w stosunku do wszystkich pracowników Domu w zakresie działalności finansowej,
 • kierownicy działów- w stosunku do podległych pracowników.

3. Kontrola o której mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie zadań planowych
 • przestrzeganie poprawności merytorycznej sprawowanej opieki nad mieszkańcami Domu
 • przestrzeganie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, regulaminu, dyscypliny pracy i innych przepisów.