NASZE DOŚWIADCZENIE

STANDARD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
Standard opieki pielęgniarskiej to zestaw metod,
norm i sposobów postępowania
w określonych sytuacjach opiekuńczych.

OŚWIADCZENIE STANDARDU

Dom Pomocy Społecznej Charytatywne Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego gwarantuje swoim mieszkankom standard opieki pielęgniarskiej. Zapewniamy podopiecznym dobre warunki bytowe i profesjonalną opiekę w opiece długoterminowej oraz dążymy do umożliwienia chorym lepszego funkcjonowania w społeczności.

UPRAWNIENIA ZAWODOWE PIELĘGNIAREK

Pielęgniarki posiadają odpowiednie dokumenty uprawniające je do wykonywania czynności pielęgniarskich, znają prawa pacjenta oraz zasady aseptyki i antyseptyki.

DOŚWIADCZENIE PIELĘGNIARSKIE

Pielęgniarki posiadają wiedzę w zakresie:

  1. przyczyn, objawów i sposobów leczenia chorób
  2. postępowania z pacjentami
  3. zapobiegania powikłaniom
  4. zapobiegania niebezpieczeństwom upadku
  5. pielęgnacji pacjenta
  6. rehabilitacji
  7. psychoterapii

PROFESJONALIZM PIELĘGNIAREK

Pielęgniarki prowadzą odpowiednią dokumentację. Codziennie prowadzą obserwację pacjentek i dokonują niezbędnych pomiarów. Posiadają wiedzę w zakresie profilaktyki, do rozpoznawania powikłań oraz przyczyn i zasad leczenia bólu. Zapewniają chorym całodobową opiekę współpracując z lekarzem oraz całym zespołem terapeutycznym.